Uw eerste kerkdienst?

Klik voor folder: Wat is het beeld van uw leven?

Beste lezer,

Van harte welkom op deze pagina van onze website, waar u direct kunt meeluisteren naar de uitzending van onze kerkdienst, of waar u eerder gehouden preken uit onze gemeente kunt beluisteren. Wij geloven en belijden dat door de prediking van Zijn Woord de levende God Zelf tot ons spreekt. Daarom vinden we het fijn dat u de moeite genomen hebt om hier te luisteren naar het Woord van God. Graag willen we u op deze pagina een toelichting geven op de liturgie (het programma) van een kerkdienst in onze gemeente.

Voorzang
Enige tijd voor aanvang van de dienst neemt de gemeente plaats in het kerkgebouw, waarbij er inleidend orgelspel beluisterd wordt. Circa 5 minuten voor de aanvang van de kerkdienst begint de voorzang. De gemeente zingt dan als inleiding op de kerkdienst een aantal verzen uit een Psalm. Psalmen zijn gezangen uit de Bijbel die de gedachten en gevoelens van gelovigen vertolken. Op het bord voor in de kerk staat aangegeven welke Psalmen we tijdens de diensten zingen. De zang van de gemeente wordt begeleid door orgelspel.

Stil gebed
Na binnenkomst van de kerkenraad met de predikant volgt er een moment van stil, persoonlijk gebed. Sommige mannen (de kerkenraad) staan tijdens dit gebed, uit eerbied voor God.  

Votum en groet
De predikant spreekt het votum uit. Daarmee spreekt hij namens de gemeente onze afhankelijkheid van God uit. Direct erna groet hij de gemeente, met opgeheven handen, met Gods zegen.

Zingen
Na het uitspreken van votum en groet zingen we een Psalm.

Lezing van de wet of van de geloofsbelijdenis
In de zondagmorgendienst horen we Gods wil vanuit Gods Wet, de Tien Geboden. Deze wet heeft God aan Mozes gegeven (zie Exodus 20: 1 -17). Aansluitend lezen we ook de samenvatting van Gods wet, zoals de Heere Jezus Christus ons die geleerd heeft (Matth. 22:37-40). In de zondagavonddienst lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. In deze geloofsbelijdenis klinkt het hart van het christelijk geloof.

Zingen
In aansluiting op de wet of de geloofsbelijdenis zingen we een Psalm.

Schriftlezing
Wij luisteren naar de voorlezing van een gedeelte uit het Woord van God, de Bijbel. Het gedeelte dat gelezen wordt staat aangegeven op het bord voor in de kerk. Meestal is dit tevens het gedeelte waarover de preek zal gaan.

Gebed
Na de Schriftlezing gaat de predikant voor in gebed. Bij het bidden gaat het om spreken met – en luisteren naar God. In het gebed brengen we God onze dank toe; erkennen en belijden we onze zonden. Ook vragen we God ons in genade aan te zien en de dienst van Zijn Woord te zegenen. We bidden of God de predikant wil helpen en in het bijzonder te zijn bij mensen in nood, onder wie de zieken en hulpbehoevenden in de gemeente.

Mededelingen
Bijvoorbeeld met betrekking tot activiteiten in de gemeente in de komende week.

Zingen en collecte
We zingen opnieuw een aantal verzen uit een Psalm. Voor het zingen wordt er gecollecteerd (geld ingezameld). Er worden collectezakken doorgegeven waar ieder een bijdrage in doet. De bestemming van de verschillende collectedoelen wordt aangekondigd door de predikant.

Preek
De predikant geeft uitleg bij het Bijbelgedeelte dat gelezen is en houdt ons de boodschap er uit voor. Meestal deelt hij zijn preek op in een thema (waarin de centrale boodschap van de tekst doorklinkt) en enkele aandachtspunten, die achtereenvolgens aan de orde komen. In de avonddienst staat vaak een Bijbels thema centraal dat wordt ontleend aan de Heidelbergse Catechismus. Dat is een vraag- en antwoordboekje waarin de Christelijke geloofsleer wordt uiteengezet in een 52-tal ‘zondagen’ –voor elke zondag van het jaar één.

Zingen
Direct na de preek zingen we een Psalm.

Dankgebed
Na de preek volgt er een kort gebed om de Heere God te danken voor de dienst die we met elkaar mochten hebben.

Zingen
We zingen tot slot een Psalm.

Zegen
Aan het einde van de dienst spreekt de predikant een zegen uit, die hij in de Naam van God mag meegeven aan alle luisteraars, die uit eerbied voor God gaan staan. Hierna verlaat de predikant, samen met de kerkenraad, het kerkgebouw. Onder uitleidend orgelspel verlaat de gemeente eveneens het kerkgebouw.

We hopen dat u met deze toelichting op de liturgie de kerkdienst beter zult begrijpen. Voor eventuele vragen staan we graag open, ook voor en tijdens de kerkdienst is er altijd iemand bereid u te helpen of in te gaan uw vragen.

We bidden u de zegen van de HEERE God toe, door de prediking van Zijn Woord!

Mail voor meer info Kerkradio

Adres kerkgebouw

Oude Rijksweg 436

7954 GV ROUVEEN

0522-701298

Kerktijden

 • 26 mei 2024 09:00
  Ds. H. van de Beek
 • 26 mei 2024 11:00
  Ds. H. van de Beek
 • 26 mei 2024 16:00
  Ds. H. van de Beek

Vrijwillige bijdrage kerkradio

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Collectemunten

Ophaaltijden

 • 12 jun 2024 19:00 - 19:45
  Afhaalmoment collectemunten
  Locatie: Unit
Winkelwagen Je winkelwagen is leeg
Winkelwagen
Totaal producten: 0 stuks
Totale kosten: 0 EURO
 • © hersteld hervormde kerk 2024