Meditatie

Mededelingen inzake corona (6) 22 mei 2020

Geachte gemeente,

Uit de persconferentie die de minister-president op dinsdag 19 mei jl. heeft gegeven is duidelijk geworden dat het kabinet het verantwoord acht om de beperkende maatregelen genomen rond de uitbraak van het coronavirus, enigszins te versoepelen. Ook voor de kerken heeft dit voorzichtig positieve gevolgen.

Versoepeling maatregelen

Vanaf D.V. 1 juni, Tweede Pinksterdag, is er onder strikte voorwaarden ruimte om samen te komen met maximaal 30 personen (inclusief predikant, ouderling, diaken, organist, koster en cameraman). Bij die vooraarden moet u denken aan de richtlijnen zoals die door de overheid zijn uitgevaardigd, o.a. de 1,5 meter afstand en de verdere maatregelen ter voorkoming van onderlinge besmetting. Als de cijfers zich in gunstige zin blijven ontwikkelen, zal er per 1 juli a.s. een verruiming kunnen plaatsvinden naar maximaal 100 personen 

Door het kerkelijk bureau van de HHK zijn algemene richtlijnen opgesteld en vastgelegd in een protocol in het kader van de 'anderhalvemetersamenleving'. Deze algemene richtlijnen zijn door het college van kerkvoogden in overleg met de kerkenraad vertaald naar onze plaatselijke gemeente en vastgelegd in een protocol 'anderhalvemeterkerk'. Dit protocol geldt voor de periode vanaf 1 juni tot 1 juli 2020. Voor de periode daarna wordt het protocol aangepast en wordt u hiervan voor 1 juli a.s. op de hoogte gesteld.    

Hieronder enkele richtlijnen uit het plaatselijke protocol 'anderhalvemeterkerk' vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 die voor u van belang zijn:

1. Algemeen

- De richtlijnen van het RIVM en de  Rijksoverheid m.b.t. hygiëne zijn leidend.

- Bezoekers en betrokkenen van kerkelijk activiteiten voegen zich naar de regels die het college van kerkvoogden in overleg met de kerkenraad heeft opgesteld en bekendgemaakt.

1.1. Persoonlijke hygiëne

- Geen handen schudden

- Regelmatig handen wassen of gebruik maken van desinfecterende handgel. Ook na toiletbezoek.

- Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/hoesten, zelf papierenzakdoekjes meenemen en deze na één keer gebruik weggooien.

1.2 Inrichting gebouw.

- Bij de in- en uitgang zijn desinfecterende middelen beschikbaar.

- Houd 1.5 meter afstand, zowel bij het vervoer van en naar de kerk, als in de kerk zelf.

De toiletten worden na elke activiteit gereinigd en de zitplaatsen waarop bezoekers hebben gezeten alsook de aangeraakte voorwerpen. Dit wordt vastgelegd in een openbaar document.

- De ruimtes worden na gebruik goed geventileerd.

2. Kerkdienst

- Voorafgaande aan elke kerkdienst dient duidelijk te zijn hoeveel mensen er zullen zijn en wie deze personen zijn. Alleen bezoekers die zijn aangemeld worden toegelaten tot de kerkdienst.  

In de week vooraf dat de kerkdienst op zondag/maandag aanvangt worden 24 personen door de ouderling van dienst telefonisch uitgenodigd voor bezoek aan de kerkdienst waar deze ouderling dienst heeft. De ouderling van dienst doet dat op alfabetische volgorde van gemeenteleden. De volgende ouderling van dienst weet wie er al gevraagd zijn en werkt alfabetisch de namenlijst verder af.  Ouderen vanaf 70 jaar en mensen met een kwetsbare gezondheid worden volgens richtlijnen van het RIVM niet uitgenodigd om een kerkdienst te bezoeken.       

- De kosters zorgen voor een heldere looproute bij binnenkomst en vertrek. U wordt vriendelijk verzocht om de aanwijzingen van de kosters op te volgen.

- Bij de ingang van de kerk worden bezoekers opgevangen door de koster en door hem begeleid naar de vooraf vastgestelde zitplaats (hij weet wie zich heeft opgegeven voor het bezoeken van de kerkdienst). Bij binnenkomst eerst handen desinfecteren. De andere bezoekers wachten buiten, op gepaste 1.5 meter afstand totdat de koster hen begeleid naar hun zitplaats. Jassen worden meegenomen in de kerk.

- Er zijn exact zoveel stoelen neergezet als er zich personen hebben opgegeven bij de ouderling van dienst.

- Pastorale eenheden  (zij die op één adres wonen) kunnen bij elkaar zitten.

- De zitplaatsen worden diagonaal op 1.5 meter verdeeld.

- Na afloop van de dienst verlaten de bezoekers op aanwijzing van de koster de kerk.

- Binnen de kerk vinden zo weinig mogelijk verplaatsingen plaats.

- Toiletbezoek wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Er is maar één toilet beschikbaar.

- Geen sociale ontmoetingen in en rondom de kerk.

- Er zijn geen collecten tijdens de dienst

- Er is geen kinderoppas.

- Bij het niet nakomen van deze richtlijnen wordt u hierover aangesproken door de kosters.

Tenslotte

De kerkenraad is er van overtuigd dat het uitbreken van het virus niet losstaat van Gods leiding en bestuur. Wie daarvan overtuigd is dient ook de vraag te stellen: Wat heeft de Heere ons hierin te zeggen?

Hij wiens kruisdood en opstanding wij onlangs herdachten zit in het midden van de troon. In Zijn hand rust het boek van de wereldgeschiedenis. Vanaf de troon komen zegeningen en weldaden. Hij zorgt ervoor dat Zijn werk in deze wereld voortgaat. Dat zijn evangelie klinkt. Dat zijn gemeente bijeen wordt vergaderd en alles toebereid wordt voor Zijn toekomst. Maar vanaf die troon komen ook stemmen, donderslagen, bliksemen, oordelen. Alles samenhangend met onze afval, zonde en ongehoorzaamheid. (zie Opb. 4 t/m 6). Waarom? Om ons wakkeer te schudden. Om tot inkeer te brengen. Dat we ons voor Hem zullen verootmoedigen. Zijn evangelie werkelijk ter harte zullen nemen. Zullen breken met wat niet is naar Zijn wil. Christus zullen liefhebben. Hem toegewijd zullen zijn. Niet in eigen kracht maar in de kracht van Zijn geest. Het geldt een ieder van ons persoonlijk. Het geldt ook gemeente en kerk, volk en overheid.

We zien uit naar de langzame normalisering van het kerkelijk leven. Vele vragen staan nog open. Laten we het alles brengen voor Gods aangezicht. In Zijn hand rusten alle dingen. Laat onze verwachting niet gevestigd zijn op overheden, virologen, wetenschappers, enz. maar op Hem die zegt: 'Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen (Jes. 46:10b). De overwinning is toch aan het Lam!      

De kerkenraad en kerkvoogdij   

Adres kerkgebouw

Oude Rijksweg 436

7954 GV ROUVEEN

Kerktijden

  • 31-May-2020 10:00
    Ds. D.J. Diepenbroek
  • 31-May-2020 16:00
    Ds. D.J. Diepenbroek

Vrijwillige bijdrage kerkradio

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

  • © hersteld hervormde kerk 2020