Welkom

Het geloof van Abraham

En hij geloofde inden HEERE, en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. (Genesis 15:6)

Zo zien wij dus hoe Abram geloofd heeft; hij heeftgeen dwaze gedachte in zijn hoofd opgevat, want het geloof is uit het gehoor,zoals Paulus zegt, en het horen uit het Woord van God. Abram heeft dus gehoorden is onderwezen geweest, voordat hij geloofde. Daar komt bij, dat hij gewetenheeft dat hij niet door een sterfelijk mens of enig schepsel geroepen is, maardat God hem heeft geroepen om tot Zijn kinderen te behoren. Dat zou beslistniet voldoende zijn, zoals wij gezegd hebben, maar Abram heeft deze woordengehoord: ‘Ik ben uw zeer groot loon, Ik ben uw schild, Ik ben uw bescherming.Vreest niet, want Ik ben de almachtige God, Die u uit Chaldea geleid heb en uitUr der Chaldeeën’, zoals we hierna zullen zien en zoals voor een deel reedsbehandeld is in hoofdstuk 12. Abram heeft dus niet in God geloofd om ik weetniet wat te horen, wat hem volstrekt niet aanging of om een eigenaardigeuitspraak te horen. Maar hij heeft God geloofd, toen hij geloofde dat hijbewaard en apart gezet was om erfgenaam van het Koninkrijk der hemelen te zijn.

Om dit alles beter te begrijpen moeten wijonderscheiden tussen een geloof dat (slechts) een deel en een geloof dat allesomvat wat voor onze zaligheid nodig is. Wanneer God ons nu zou bedreigen,zouden zelfs de geveinsden en verachters van Zijn Woord bewogen en geraaktkunnen worden in hun gemoed. Dát geloof beperkt zich tot een deel. Hoevelenzien wij schrikken, wanneer men hun Gods oordeel voorhoudt. Zij zien eenbrandijzer dat hen van binnen verbrandt en ze kijken naar alle kanten wat hunkan overkomen. En waarom? Ondanks hun ergernis moeten zij erkennen enondervinden dat zij niet kunnen ontsnappen aan de hand van de hemelse Rechter.Deze mensen hebben dus wel een soort van geloof, maar het is slechts ten dele.Het is een stuk daarvan, dat hun nergens toe kan dienen. Sommigen vertrouwen opeen bijzondere belofte, wanneer zij zien dat zij in gevaar zijn. Wanneer menhen komt troosten door te zeggen dat God medelijden met hen zal hebben, kunnenzij dit woord met vreugde aanvaarden, maar het heeft slechts betrekking op éénverwachting. Neem nu een man die ernstig ziek is geworden of tot armoedevervallen is, hij zal zich toch voor Gods aangezicht kunnen stellen. Een anderzal zich in zo’n grote nood bevinden, dat hij in verwarring wordt gebracht, entoch zal hij weer wat herademen, omdat hij weet dat God hem zal helpen. Al dezewijzen van geloven zijn echter slechts ten dele en zijn onvoldoende voor onsbehoud en bijgevolg kunnen zij ons niet rechtvaardigen. Pas dan zijn wijgerechtvaardigd, wanneer wij ons houden aan de aanneming, waarin heel ons heilgelegen is; namelijk, dat wij hopen dat God tot het einde toe onze Vader zalzijn, zoals Hij beloofd heeft dat wij als Zijn kinderen niet verloren kunnengaan en Hem als onze God kunnen aanroepen voor ons onwankelbaar behoud. Wanneerwij dus die belofte zullen hebben, waardoor God ons zo aan Zich verbindt enZich zo met ons verenigt dat wij niet twijfelen dat Hij ons ooit zal vergeten –ziedaar het geloof dat alle beloften omvat. Want de vreze Gods heeft, zoals Pauluszegt, niet alleen de beloften van het toekomende leven, maar ook van hettegenwoordige leven. Want wij kunnen concluderen dat voor ons alles alleen danwel zal gaan, wanneer God ons in Zijn genade ontvangt en aanneemt. Kortsamengevat moeten we dit wat betreft het woord ‘geloven’ vasthouden. Abramheeft dus God geloofd; dat wil zeggen, Abram heeft de belofte ontvangenwaardoor God hem verzekerd heeft dat God zijn Redder was. Hij heeft onze HeereJezus Christus omarmd, Die hem was aangeboden; van Wie hij wist dat wij doorHem met God verzoend zijn, hoewel wij verdienen dat Hij ons als vijandenbeschouwt en ten dode toe zou bestrijden, omdat wij vol zonde en verdorvenheidzijn. Abram heeft zich dus gehouden aan onze Heere Jezus Christus en isvolledig overtuigd geweest, dat Hij het ware goed is waardoor wij op zo’nmanier met God verbonden en verenigd zijn, dat wij deelgenoten zijn van Zijnleven en al Zijn weldaden. Dat is dus het geloven van Abram, opdat wij het nietzo mager opvatten als de papisten. Hier komt het op neer dat men nooit inzietwat de woorden ‘geloof’ en ‘geloven’ betekenen, tenzij dat men komt tot dezeharmonie van de belofte en de aanneming daarvan.

En wat is dat anders, dan wat God zo vaak door Zijnprofeten zegt: ‘Ik zal jullie Mijn volk noemen, en jullie zullen zeggen: “Ubent onze God”?’ God spreekt dus het eerst, en dat komt Hem ook toe! Want vanhoeveel overmoed zou het getuigen, indien ik mij zou aanmatigen om tot God tekomen en Hem mijn Vader te noemen, ik, die niet alleen een arme aardworm ben,maar bovendien slechts zonde en onreinheid ben, om voor eeuwig verdoemd teworden; ik, die van nature satans bezit ben, zoals wij allen onder zijnslavernij verkeren. Zou ik desondanks God mijn Vader noemen? Zelfs de engelenzijn dat van zichzelf niet waardig en zou ik dan van zo’n eer gebruik gaanmaken?

Maar wanneer Hij dit woord gesproken heeft: ‘Ik ben uwVader’, is het geen brutaliteit of verkeerde aanmatiging dat wij ons rekenentot het getal van Zijn kinderen, maar dat is een heilig vertrouwen, waardoorwij Zijn waarheid erkennen. En dit is de grootste eer die wij Hem kunnenbewijzen, dat wij, wanneer Hij het woord gesproken heeft, ons daaraan houden enwij daarin volledig rust vinden. Dat is het ware geloven, zoals het ons hier inAbram als een voorbeeld en tot onderwijzing getoond is.

Johannes Calvijn (1509-1564)

Adres kerkgebouw

Oude Rijksweg 436

7954 GV ROUVEEN

0522-701298

Kerktijden

 • 25 feb 2024 09:00
  Ds. H. van de Beek
 • 25 feb 2024 11:00
  Ds. H. van de Beek
 • 25 feb 2024 16:00
  Ds. H. van de Beek

Vrijwillige bijdrage kerkradio

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

Collectemunten

Ophaaltijden

 • 28 feb 2024 19:00 - 19:45
  Afhaalmoment collectemunten
  Locatie: Unit
 • 20 mrt 2024 19:00 - 19:45
  Afhaalmoment collectemunten
  Locatie: Unit
Winkelwagen Je winkelwagen is leeg
Winkelwagen
Totaal producten: 0 stuks
Totale kosten: 0 EURO
 • © hersteld hervormde kerk 2024