Welkom

Mededelingen inzake corona (5) 3 april 2020

Geachte gemeente,


Deze week is vanuit het contact van hen die onze kerk vertegenwoordigen en de minister opnieuw een dringende oproep uitgegaan om als kerkelijk gemeenten in een zo beperkt mogelijke setting samen te komen. Het Breed Moderamen van de HHK verzoekt de kerkenraden om zijn verantwoordelijkheid in dezen te verstaan door in zo'n beperkt mogelijke samenstelling bijeen te komen. Praktisch betekent dit: predikant, ouderling, diaken, organist en koster/geluidstechnicus.


- De kerkenraad neemt het verzoek van het Breed Moderamen van de HHK over en zal met ingang van D.V. 5 april 2020 in de erediensten in zo beperkt mogelijk samenstelling bijeenkomen, namelijk: predikant, ouderling, diaken, organist, koster/geluidtechnicus en beeldtechnicus.


- De kerkdiensten kunt u volgen via de kerkradio of internet zonder inlogcode.


- De diensten worden uitgezonden via ons eigen Youtube kanaal, link:

https://www.youtube.com/channel/UCdn4tw9qYp7PyE3XgRHk6qA


- Uw gave, die u anders in de collectezak geeft, kunt u het liefst maandelijks overmaken naar:

* Diaconie: NL26RABO0108265846 t.n.v. Diaconie HHG Hasselt, Rouveen, Zwolle e.o. te Rouveen

* Kerkvoogdij: NL 04RABO0125561148 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Hasselt, Rouveen, Zwolle e.o. te Rouveen                       


Laat ons in deze dagen zuinig omgaan met de mogelijkheden die geboden worden om erediensten te houden, De Heere is aan tijd, noch plaats, noch aantal gebonden. We leven heen naar Goede Vrijdag en Pasen. Hoogtijdagen in het kerkelijk leven. Goede Vrijdag: de betaaldag voor de Kerk. Pasen: Christus' overwinning over zonde, duivel en dood. Laat Hij centraal staan in de verkondiging van het Woord en mag Hij het hart van de voorganger en gemeenteleen vervullen. Dan zal er in deze dagen van crisis oprechte verootmoediging zijn voor God, hartelijk overgave aan Christus en (hernieuwde) toewijding aan Hem, vergezeld van de voorbede voor allen voor wie het coronavirus zulk een diepingrijpende gevolgen heeft.      

De kerkenraad   


Liturgie D.V. zondag 5 april 2020.


Morgendienst

Voorganger: kand.  A.S. Middelkoop


Voorzang: Psalm 143: 1 en 11

Psalm 103: 8 en 9

Psalm 90: 7

Schriftlezing: Matt. 27:11-32  

Psalm 42: 1, 3 en 5

Psalm 118: 12

Psalm 103: 10


Middagdienst

Voorganger: ds.  R. van Kooten


Voorzang: Psalm 144: 1 en 2

Psalm 6: 1 (Christus is ontroerd)
Geloofsbelijdenis
Psalm 22: 14
Schiftlezing: Johannes 12:19-33
Tekst: Johannes 12:27-33
Gebed
Psalm 69: 2, 3
Prediking
Psalm 68: 2
Dankgebed
Psalm 68: 10

Johannes 12:27-33
27 Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit
deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen. 28 Vader, verheerlijk Uw
Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb Hem
verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken.
29 De schare dan, die daar stond, en dit hoorde, zei, dat er een donderslag
geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. 30 Jezus
antwoordde en zei: Niet om Mijnentwil is deze stem geschied, maar om
uwentwil.
31 (1) Nu is het oordeel dezer wereld; (2) nu zal de overste dezer wereld
buiten geworpen worden. 32 (3) En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal
verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. 33 (En dit zeide Hij,
betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.) 


Christus getuigt dat het uur van Zijn verheerlijking gekomen is
1. Hij vraagt verbijsterd de Vader Zichzelf te verheerlijken (27, 28)
2. Hij wil deze weg gaan vanwege een drievoudige vrucht (29-33)


De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.

Adres kerkgebouw

Oude Rijksweg 436

7954 GV ROUVEEN

Kerktijden

 • 05-Apr-2020 10:00
  Kand. A.S. Middelkoop uit Terwolde
 • 05-Apr-2020 16:00
  Ds. R. van Kooten uit Apeldoorn
 • 10-Apr-2020 10:00
  Ds. D.J. Diepenbroek
 • 10-Apr-2020 19:00
  Ds. D.J. Diepenbroek

Vrijwillige bijdrage kerkradio

Vrijwillige bijdrage in de kosten voor uitzending van de kerkdiensten via internet.

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, als...

 • © hersteld hervormde kerk 2020